Bivakgebieden

Inhoud

7 artistieke en poëtische schuilplaatsen bieden wandelaars een plek om te schuilen en uit te rusten tijdens hun tocht (+/- om de 20-25-30 km)...  En nieuw zijn 7 bivakplaatsen (max. 4 tenten - niet geschikt voor grote groepen wandelaars) die naast of in de buurt van de schuilhut zijn ingericht. Voor bivakplaatsen is reserveren aanbevolen via de zoekmodule hieronder.  Voor schuilhutten is reserveren niet nodig - wie het eerst komt, wie het eerst zit. Schuilhutten en bivakplaatsen zijn alleen voor wandelaars.  De bosbouwcode* is van toepassing en niet-naleving kan leiden tot boetes.

Het is verboden om vuur te dragen of aan te steken, ook op plaatsen die daarvoor bestemd zijn.
Ter herinnering: het is verboden om afval te gooien, vooral sigarettenpeuken of glazen flessen die een "vergrootglaseffect" kunnen veroorzaken.
Om ieders veiligheid te garanderen
- Niet te roken
- Brand zo snel mogelijk te melden bij de brandweer door 112 te bellen

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de privé-terreinen die worden aangeboden door buurtbewoners die wandelaars graag in hun tuinen zullen ontvangen. Er zijn verschillende mogelijkheden op de Sentiers d'Art om de etappes in te korten. www.welcometomygarden.be

 

Ter herinnering: het bosbouwwetboek maakt deel uit van de wetgeving en niet-naleving van deze regels staat gelijk met overtreding van de wet en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.
Regeling van schuilplaatsen en bivakplaatsen
- Tijdelijk verblijf is verboden buiten de daarvoor bestemde zones. Deze gebieden moeten met palen worden afgebakend. Elk kamp dat buiten de grenzen wordt opgezet, wordt als een wildernis beschouwd en kan bijgevolg worden vervolgd.
- Deze ruimtes zijn alleen voor daklozen. De toegestane duur van het tweede verblijf is slechts één nacht. Maximum van 5:00 pm tot 9:00 am.
- Toegang voor motorvoertuigen is verboden
- Het is verboden een vuur te dragen en aan te steken, behalve in de speciaal daarvoor bestemde ruimte. Dit unieke gebied is afgebakend door stenen. Zelfs in deze zone kan het tijdelijk verboden zijn om vuur te dragen of aan te steken zoals vereist. Het kappen of rooien van een boom of een deel van een boom is ten strengste verboden. Gebruik alleen het bijgeleverde hout of dood en gevallen hout.
- Gebieden zoals wandelpaden zijn soms verboden toegang (jacht, natuurbehoud, exploitatie, windvang, ...), zie borden bij de ingangen van het bos.
- Het is verboden de rust in bossen en wouden te verstoren, het gedrag van wilde dieren te verstoren of in te grijpen in de wisselwerking tussen levende wezens, dieren en planten en hun natuurlijke omgeving.
- Honden moeten aangelijnd zijn
- Laat geen spoor achter van je passage. Haal al uw afval weg, bedek of begraaf uw natuurlijk afval.
Hoe kunt u uw afval goed beheren?
- Neem al uw afval mee, laat niets achter in de natuur (papier, verpakkingen, sigarettenpeuken, ...).
- Als u het niet meeneemt (in een speciale tas), laat de papieren van uw natuurlijke behoeften dan niet zichtbaar achter.
- Gebruik wasbare doekjes
- Begraaf uw natuurlijk afval of bedek het met stenen, rotsen, aarde, ...

 

Pour rappel, le code forestier est une partie de la législation. Ne pas respecter ces règles revient à transgresser la loi et peut aboutir à des poursuites judiciaires.
Réglementation des abris et aires de bivouacs:
• La résidence temporaire est interdite en dehors des aires affectées à cet effet. Ces aires sont délimitées par des piquets. Tout campement établi  au-delà des délimitations sera considéré comme  sauvage et donc passible de poursuites.
• Ces zones sont uniquement destinées aux personnes  en itinérance. La durée autorisée de résidence  secondaire est d’une seule nuit. Maximum de 17h à 09h.
• L’accès des véhicules à moteur est interdit
• Il est interdit de porter et d’allumer du feu, sauf dans la zone spécialement aménagée à cet effet. Cette zone unique est délimitée par des pierres. Même dans cette zone, il peut être interdit temporairement de porter ou d’allumer du feu selon les nécessités. Couper ou arracher un arbre ou une partie de celui-ci est totalement interdit. Utilisez uniquement le bois mis à disposition ou du bois mort et tombé à terre.
• Les aires comme les sentiers sont parfois interdits d’accès (chasse, conservation nature, exploitation, chablis, ...), voir panneaux aux entrées du bois.
• Il est interdit de perturber la quiétude qui règne dans les bois et forêts, déranger le comportement des animaux sauvages ou nuire aux interactions entre les êtres vivants, animaux et végétaux et leur environnement naturel.
• Les chiens doivent être tenus en laisse
• Ne laisser aucune trace de votre passage. Emportez tous vos déchets, recouvrez ou enterrez vos déchets naturels.
Comment bien gérer ses déchets ?
• Emportez tous vos déchets avec vous, n’en laissez aucun dans la nature (papier, emballage, mégots, ...)
• Si vous ne les emportez pas (pochette prévue à cet effet), ne laissez pas les papiers de vos besoins naturels apparents
• Utilisez des lingettes lavables
• Enterrez vos déchets naturels ou les recouvrir de cailloux, pierres, terre, ...